Комунальний заклад освіти "СЗШ №1" Дніпровської міської ради

 

Педагогічний колектив

2018-2019 навчальний рік

 

Інформація про якісний склад педагогічних працівників

 

Особи, які працюють за основним місцем роботи

 

Найменування навчальної дисципліни

 

Прізвище, ім'я,

по батькові викладача

Найменування посади

Найменування закладу, який закінчив ( рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту)

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання ( рік встановлення, підтвердження)

Педаго-гічний стаж (повних років)

Підвищення кваліфікації за фахом

(найменування закладу або іншої юридичної особи, що має право на підвищення кваліфіка-ції, номер, дата видачі документа про підви-щення кваліфікації)

Примітки

Початкова школа

Ткаченко

Наталія Василівна

 

Директор

Херсонський держа-вний педагогічний університет, 1999, початкове навчання; вчитель початкових класів

Відповідає займаній посаді

2017

25

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, №ДН 24983906/3159-16

30.11.2016;

керівники установ і закладів освіти,

вчитель початкових класів

 

Вчитель початкових класів

Відповідає раніше присвоє-ним кваліфіка-ційній категорії «спеціаліст ви-щої категорії» та педагогічному званню «учи-тель-методист»

2017

Іноземна мова

П'ятниця

Наталія

Вікторівна

Заступник директора з навчально-виховної роботи

Дніпропетровський національний універ-ситет, 2004, мова та література (англійсь-ка), філолог, викла-дач англійської мови та літератури

Встановлена кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»

2016

15

Дніпровська академія неперервної освіти,

СПК № ДН 41682253 / 461, 05.04.2018, вчителі англійської мови

 

Вчитель англійської мови

Фізика

Бегма

Вікторія

Юріївна

Заступник директора з навчально-виховної роботи

Дніпропетровський державний універси-тет, 1988, фізика;

фізик, викладач

Відповідає займаній посаді

2017

31

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,

№7600-17, 18.05.17,

керівники установ і закладів освіти, фізика

 

Вчитель фізики

Відповідає раніше присво-єним кваліфіка-ційній категорії «спеціаліст вищої катюго-рії» та педаго-гічному званню «учитель-методист»

2018

Зарубіжна література

Коряхова Валентина Борисівна

 

Заступник директора з виховної роботи

Кіровоградський державний педагог-гічний інститут ім. О.С.Пушкіна, 1990, російська мова і література; вчитель російської мови і літератури

Відповідає займаній посаді

2017

42

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,

№ДН24983906/3130-16

29.06.2016,

заст. директорів з виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів,

зарубіжна література

 

Вчитель зарубіжної літератури

Відповідає раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «учитель-методист»

2017

Початкова школа

Овчаренко Світлана

Іванівна

Вчитель початкових класів

Криворізький держа-вний педагогічний інститут, 1990, педа-гогіка та методика початкового навчан- ня; вчитель початко-вих класів

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».  Присвоєно

педагогічне звання «учитель-методист»

2016

34

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,

№5611, 18.09.2015,

початкові класи з викладанням ІКТ технологій;

Дніпровська академія неперервної освіти,

СТ № ДН 41682253 / 5787,15.05.2018, основи соціальної і

здоров'язбережувальної компетентності

 

 

Початкова школа

Шляніна

Олена Михайлівна

Вчитель початкових класів

Дніпропетровське педагогічне училище, 1990, викладання в початкових класах; вчитель початкових класів.

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педа-гогічної освіти, 2012, корекційна освіта; вчитель загально-освітньої спеціальної школи для дітей з вадами інтелекту-ального розвитку, слуху, зору та мови; корекційний педагог

Встановлена кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»

Підтверджено педагогічне звання «старший учитель»

2015

 

29

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,

№991, 21.11.2014;

початкові класи з викладанням ІКТ;

 

Дніпровська ака-демія неперервної освіти, СТ № ДН 41682253 / 5784,

15.05.2018, основи соціальної і здо-ров'язбережуваль-ної компетентності

 

Початкова школа

 

Старина Валентина Петрівна

Вчитель початкових класів

Дніпропетровське педагогічне учили-ще, 1979, викладання в початкових класах загальноосвітньої школи; вчитель початкових класів.

Дніпропетровський державний універси-тет, 1988, російська мова і література; філолог, викладач російської мови і літератури

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».  Присвоєно

педагогічне звання «учитель-методист»

2018

40

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,

№10116, 22.12.2017;

початкові класи з викладанням ІКТ;

Дніпровська ака-демія неперервної освіти, СТ № ДН 41682253 / 5785,

15.05.2018, основи соціальної і здо-ров'язбережувальної компетентності

 

Початкова школа

Петренко

Анна Олександрівна

 

Вчитель початкових класів

Дніпропетровський педагогічний коледж Дніпропетровського національного універ-ситету, 2012, початко-ва освіта; вчитель з початкової освіти, з правом навчання іноземної мови

Дніпропетровський

національний університет, 2017, українська мова та література; магістр з української мови і літе-ратури,філолог-дослід- ник, викладач вищого навчального закладу

Присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії»

2018

7

Дніпровська ака-демія неперервної освіти, СТ № ДН 41682253 / 5783,

15.05.2018, основи соціальної і здо-ров'язбережуваль-ної компетентності

ВНЗ

2017

Початкова школа

Салєнко

Наталія

Петрівна

 

Вчитель початкових класів

Педагогічний коледж Дніпропетровського національного уні-верситетуту, 2014, викладання в почат-кових класах,  вчи-тель початкової освіти з правом нав-чання іноземної мови

Тарифний розряд 10

2014

5

-

Працює з 01.09.2018

Курси 2019

Початкова школа

Хожаєнко

Юлія

Василівна

 

Вчитель початкових класів

Криворізький дер-жавний педагогічний університет,  2005, початкове навчання; вчитель  початкових класів.

 

Присвоєна кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»

2018

 

17

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,

№4857, 16.06.2017;

початкові класи з викладанням ІКТ;

Дніпровська академія неперервної освіти, СТ № ДН 41682253 / 5788,

15.05.2018, основи соціальної і здоров'я-збережувальної компетентності

 

Початкова школа

Куряченко Людмила Вікторівна

 

Вчитель початкових класів

Дніпропетровське пе-дагогічне училище, 1994, викладання в почат.класах, молод-ший спеціаліст вчителя початкових класів, вихователь ГПД

Дніпропетровський національний ун-тет ім. О. Гончара, 2016, географія; спеціа-ліст з географії, географ

Присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»

2017

22

Дніпровська академія неперервної освіти, СТ № ДН 41682253 / 6672, 30.05.2018, основи соціальної і здоров'язбережуваль-ної компетентності;

№ДН 41682253/3078

15.06.2018, вчителі перших класів НУШ

ВНЗ

2016

Початкова школа

Алексєєва

Тетяна Станіславівна

 

Вчитель початкових класів

Бердянський держав-ний педагогічний інститут,  1997, початкове навчання і музичне виховання; вчитель початкових класів та музичного виховання

 

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»  Присвоєно педагогічне звання «учитель-методист»

2019

22

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, №212, 23.01.2015; початкові класи з викладанням ІКТ технологій;

Дніпровська академія неперервної освіти, СТ № ДН 41682253 / 5789, 15.05.2018, основи соціальної і здоров'язбережуваль-ної компетентності

 

 

Початкова школа

Вергун

Світлана Анатоліївна

 

Вчитель початкових класів

Педагогічне училище Дніпропетровського національного універси-тету, 2004, початкове навчання, вчитель початкових класів з додатковою каліфікацією організатора роботи з учнівськими об'єднан-нями.

Криворізький державний педагогічний універси-тет, 2008, педагогіка і методика середньої освіти, українська мова і література; вчитель української мови і літератури та зару-біжної літератури

Присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»

2016

15

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, №7670, 20.11.2015,

початкові класи з викладанням ІКТ технологій;

 

Дніпровська ака-демія неперервної освіти, СТ № ДН 41682253 / 7489,

15.05.2018, основи соціальної і здо-ров'язбережуваль-ної компетентності

 

Початкова школа

Хоменко

Олена Володимирівна

 

Вчитель початкових класів

Криворізький дер-жавний педагогічний інститут, 1992, педа-гогіка та методика початкового на- вчання; вчитель початкових класів

Відповідає раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «учитель-методист»

2018

36

Дніпропетровський обласний інститут

післядипломної педаго-гічної освіти,

№ ДН 24983906/6791

06.10.2017, початкові класи з виклад. ІКТ;

Дніпровська академія неперервної освіти, СТ № ДН 41682253 / 6674,

30.05.2018, основи соціальної і здоров'я-збережувальної компетентності

 

 

Початкова школа

Іванова

Вікторія Миколаївна

 

Вчитель початкових класів

Дніпропетровське педагогічне училище, 1987, викладання в початкових класах загальноосвітньої школи; вчитель початкових класів загальноосвітньої школи.

Дніпропетровський державний університет, 1998, біологія; біолог, викладач біології та хімії

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»  Присвоєно педагогічне звання «учитель-методист»

2019

32

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педа-гогічної освіти, №7566, 27.10.2017, початкові класи з виклад. ІКТ;

Дніпровська академія неперервної освіти, СТ№ДН41682253/6673,

30.05.2018, основи соціальної і здо-ров'язбережувальної компетентності

 

Українська мова та література, зарубіжна література

Гудзь

Ніна

Петрівна

Вчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури

Дніпропетровський державний універси-тет, 1975, українська мова і література; філолог, викладач  української мови і літератури 

Відповідає рані-ше присвоєним категорії «спеці-аліст вищої кате-горії» та педаго- гічному званню «учитель-мето-дист» 

2016

43

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, №1372, 06.03.2015;

українська мова і література

 

Українська мова та література, зарубіжна література

Скубко Валентина Миколаївна

 

Вчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури

Дніпропетровський державний універси-тет, 1976, українська мова та література; філолог, викладач  української мови та літератури 

Відповідає

раніше присво-єним кваліфіка-ційній  катего-рії «спеціаліст вищої катего-рії» та педаго-гічному званню «старший учитель»

2016

42

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, №5409, 18.09.2015;

українська мова і література

 

Українська мова та література, зарубіжна література

Фоломейкіна  Олена Миколаївна

Вчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури

Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1989, російська мова і література; філолог, викладач російської мови і літератури

Відповідає ра-ніше присвоє-ній кваліфіка-ційній категорії «спеціаліст вищої кате-горії».

Присвоєно

педагогічне звання «учи-тель-методист»

2015

35

Дніпровська академія неперервної освіти Дніпропетровської обласної ради,

СПК № ДН 41682253 / 3475, 30.05.2019,

вчителі української мови і літератури

 

Українська мова та література, зарубіжна література

Сидорук

Любов Миколаївна

Вчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури

Дніпропетровський державний універси-тет, 1984, українська мова та література; філолог, викладач  української мови та літератури 

Відповідає ра-ніше присвоє-ним кваліфіка-ційній категорії «спеціаліст ви-щої категорії» та пед.званню «учитель-мето-дист»

2019

42

Дніпровська академія неперервної освіти Дніпропетровської обласної ради,

СПК № ДН 41682253/6771, 30.10.2018,

вчителі української мови і літератури

 

Українська мова та література , зарубіжна література

Чеберко

Наталія Василівна

 

Вчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури

Глухівський держав-ний педагогічний університет, 2004, педагогіка і методика середньої освіти.

Українська мова та література; вчитель україн. мови і літ-ри та зарубіжної літ-ри

Відповідає рані-ше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеці-аліст вищої кате-горії» та педаго- гічному званню «учитель-методист»

2019

19

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, №1112, 18.05.2017;

українська мова і література

 

Українська мова та література , зарубіжна література

Вайцель

Кароліна Анатоліївна

 

Вчитель української мови і літера-тури, російсь-кої мови, зарубіжної літератури, мистецтва

Дніпропетровський державний університет, 1996,

російська мова та література; філолог,

викладач російської мови та літератури

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»

Присвоєно

педагогічне звання «учитель-методист»

2015

23

Дніпровська академія неперервної освітиСПК № ДН 41682253/2523, 23.05.2019, вчителі художньої культури та інтегрованого курсу «Мистецтво»;

СПК № ДН 41682253 / 2976, 12.04.2019,

фахівці української мови і літератури, які одночасно викладають російську мову і зарубіжну літературу

 

Іноземна мова

Щербакова Тетяна Михайлівна

 

Вчитель англійської мови

Дніпропетровський державний універси-тет, 1971, англійська мова та література; філолог, викладач  англійської мови та літератури 

Відповідає раніше присво-єним кваліфіка-ційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню«учитель-методист»

2015

48

Дніпровська

академія неперервної освіти, СТ № ДН

41682253 / 2590,

20.09.2018,

англійська мова

 

Іноземна мова

Коваленко

Інесса

Олександрівна

 

Вчитель англійської мови

Дніпропетровський національний універ-ситет імені Олеся Гончара, 2018, філо-логія, освітня програма «Англійська» (бака-лавр); фахівець у галу-зі освіти (філологія);

V курс

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст»

2018

1

-

Заочне навчання

Іноземна мова

Багдасарян

Анна

Робертівна

Вчитель англійської мови

Азербайджанський педагогічний інсти-тут іноземних мов, 1988, англійська мова, учитель англійської мови в середній школі

Присвоєні кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої катего-рії» та педаго- гічне звання «старший учитель»

2016

22,5

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, №3439, 15.05.2015,

англійська мова

 

Іноземна мова

Рибальченко Владислав Сергійович

 

Вчитель англійської мови

Дніпропетровський педагогічний коледж Дніпропетровської обласної ради, 2016, педагогічна освіта, вчитель початкової освіти з правом навчання іноземної мови;

Бердянський державний педагогічний універси-тет, початкова освіта (англійська мова), вчи-тель початкової школи, вчитель англійської мови в початковій школі (бакалавр); V курс

Тарифний розряд 10

2016

3

Дніпровська ака-демія неперервної освіти, СТ № ДН 41682253 / 2590,

16.03.2018, основи соціальної і здо-ров'язбережуваль-ної компетентності; №ДН 41682253/3078

15.06.2018, вчителі англійської мови НУШ

Заочне навчання

Іноземна мова

Денисенко

Олександра

Павлівна

 

Вчитель англійської мови

Дніпропетровський педагогічний коледж Дніпропетровської обласної ради, 2019, викладання в почат-кових класах,  вчитель початкової освіти з правом навчання іноземної мови

 

Тарифний розряд 10

2019

1

-

Заочне навчання

Іноземна мова

Шарандіна Вікторія

Олегівна

Вчитель англійської мови

Дніпропетровський уні-верситет імені Альфреда Нобеля, 2012, переклад;

магістр-перекладач

англійської та іспанської мов, викладач вищого навчального закладу

Дніпропетровський національний універ-  ситет, центр заочної та вечірньої форм навчан-ня, 2014, методика ви-кладання англійської мови

 

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст»

2014

6

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,

№1160, 13.03.2015,

англійська мова

 

Іноземна мова

Гончарова

Алла Олександрівна

Вчитель німецької мови

Дніпропетровський державний універси-тет, 1975, німецька мова та література; філолог, викладач німецької мови та літератури

Відповідає ра-ніше присвоє-ним кваліфіка-ційній  катего-рії «спеціаліст вищої катего-рії» та педаго-гічному званню «старший учитель»

2016

38,5

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, №6721, 06.11.2015,

німецька мова

 

Історія, людина і світ

Малишко

Інна

Олексіївна

Вчитель історії

Дніпропетровський державний універси-тет, 1983, історія; історик, викладач історії і суспільство-знавства

Відповідає раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «учитель-методист»

2018

27.5

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, №5507-17, 14.06.17,

історія, право та суспільні дисципліни

СТ № ДН 24983906/424

європейський вибір України

 

Історія

Жирна

Юлія

Василівна

Вчитель

історії

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2018, Історія та археологія; фахівець у галузі освіти (історія)

 

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст»

2018

1

-

 

Історія,  правознавство

Василюк

Інна

Іванівна

 

Вчитель історії, правознавства,

художньої культури

Дніпропетровський національний універ-ситет, 2008, історія; історик, вчитель історії та суспіль-ствознавства 

Встановлена кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»

2016

11

Дніпропетровський обласний інститут пі-слядипломної педаго-гічної освіти, № 8643, 21.10.2014, історія, правознавство та суспільні дисципліни;  № ДН 24983906/6860, 06.10.2017,

художня культура та інтегрований курс «Мистецтво»

 

 

 

 

 

Математика

Касаткіна

Оксана Анатоліївна

Вчитель

математики

Дніпропетровський державний

університет,1991, математика; математик, викладач математики

Відповідає раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «учитель-методист»

2017

28

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педа-гогічної освіти, № ДН 24983906 /2469 / 16

15.04.2016, математ.;

Дніпровська академія неперервної освіти, СТ № ДН 41682253 / 2586, 16.03.2018, основи соціальної і здоров'язбережуваль-ної компетентності

 

Математика

Дацька

Ольга

Іванівна

Вчитель

математики

Хабаровський дер-жавний педагогічний інститут, 1983, математика; учитель середньої школи

 

Відповідає рані-ше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеці-аліст вищої кате-горії» та педаго- гічному званню «учитель-методист»

2019

43

Дніпровська академія неперервної освіти Дніпропетровської обласної ради,

СПК № ДН 41682253 / 3551, 26.06.2018, вчителі математики

 

Математика

Тищенко Вікторія Володимирівна

Вчитель

математики

Дніпропетровський державний універси-тет, 1994, математи-ка; математик, викла-дач

 

Відповідає ра-ніше присво-єній каліфіка-ційній категорії «спеціаліст ви-щої категорії». Присвоєно пе-дагогічне зван-ня «учитель-методист»

2015

29

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, №8828, 21.11.2014,

математика

 

Математика

Мойсова Валентина Леонідівна

Вчитель математики

Дніпропетровський державний універ- ситет, 1971, матема-

тика; математик, викладач математики

Відповідає

раніше присвоє-ним кваліфіка-ційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «учитель-методист»

2018

48

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, №844-16, 22.06.2016

керівники установ і закладів освіти, математика

 

Математика

Маменко

Юлія Володимирівна

Вчитель математики, креслення, основ здоров'я

Дніпропетровський національний універ-ситет, 2001, матема-тика; математик, викладач.

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 1994, міське будівництво; інженер-будівельник 

Відповідає ра-ніше присвоє-ній кваліфіка-ційній категорії «спеціаліст вищої катего-рії». Присвоєно педагогічне звання «учитель-методист»

2019

23

Дніпропетровський обласний ін-т післяди- пломної пед. освіти,

№ 4100, 29.05.2017, основи здоров'я 5-9;

Дніпровська академія неперервної освіти,  СТК№ДН41682253/76310.08.2018,математика;СТ№ ДН41682253/2588

16.03.2018, основи соціальної і здоров'я-збереж.компетентності

 

 

 

 

 

 

 

Біологія, екологія

Левашенко

Олена Станіславівна

Вчитель біології, екології, природознавства

Дніпропетровський державний універси-тет, 1983, біологія; біолог, викладач біології і хімії

Відповідає

раніше присво-єним кваліфіка-ційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «учитель-методист»

2018

36

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, №ДН 24983906/3806

26.05.2017,

біологія, екологія та природознавство

 

Географія, основи економіки

Кучеренко

Ольга Олександрівна

Вчитель географії, економіки

Дніпропетровський національний уні-верситет, 2004, географія; географ, викладач

Відповідає

раніше присво-єним кваліфіка-ційній категорії «спеціаліст ви-щої категорії» та педагогіч-ному званню «учитель-методист»

2019

15

Дніпропетровський обласний інститут пі-слядипломної педаго-гічної освіти, №2227, 05.04.2016, географія та основи економіки;

Дніпровська академія неперервної освіти, СТК№ДН41682253/754науково-педагог.проект «Інтелект України»

 

Фізика, астрономія

Уласевич Катерина Миколаївна

Вчитель фізики, астрономії, природознавста («Інтелект України»)

Дніпропетровський державний універси-тет, 1975, фізика; фізик, викладач фізики

Відповідає ра- ніше присвоє-ним кваліфіка-ційній катего-рії «спеціаліст вищої

категорії» та педагогічному званню «учитель-методист»

2016

44

Дніпропетровський обласний інститут післядипл. освіти, №2804, 26.01.2016, фізика та астрономія;

Дніпровська академія неперервної освіти, СТ № ДН 41682253 / 2584,

16.03.2018, основи соціальної і здоров'язбережувальної компетентності

 

Хімія

Мірошкіна Наталія Віталіївна

Вчитель хімії, курсу «Захист Вітчизни»

(МСП)

Дніпропетровський державний університет, 1982,

хімія; хімік, викладач

Відповідає

раніше присвоє-ним кваліфіка-ційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «учитель-методист»

2019

37

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,

№878, 10.02.2017,

«Захист Вітчизни»;

Дніпровська академія неперервної освіти, СПК№ДН41682253/347 вчителі хімії

 

 

 

 

 

 

 

Інформатика

 

Орел

Ганна

Олегівна

Вчитель інформатики, математики

Дніпропетровський національний універ-ситет імені Олеся Гончара, 2012,

математика; магістр математики,викладач

Присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії»

2015

 

7

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,

№7098, 06.06.2014,

інформатика

 

Музичне мистецтво

Гаврилова Нателла Аркадіївна

Вчитель музичного мистецтва

Криворізький держа-вний педагогічний інститут, 1988, музика і співи; вчи-тель музики і співів

 

Відповідає ра-ніше присвоє-ним кваліфіка-ційній катего-рії «спеціаліст вищої катего-рії» та педаго-гічному зван- ню «учитель-методист»

2015

45

Дніпровська академія неперервної освіти, №ДН 41682253/3078

10.08.2018, вчителі музичного мистецтва НУШ

 

Трудове навчання, технології

Бачуріна

Олена Анатоліївна

Вчитель

праці

Дніпропетровський державний універси-тет, 1980, хімія; хімік, викладач

Відповідає раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «учитель-методист»

2016

41

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,

№4462. 18.04.2014,

трудове навчання, технології

 

Трудове навчання, технології

Довгаль

Лариса

Сергіївна

Вчитель

праці

Криворізький дер-жавний педагогічний університет, 1999, трудове навчання; вчитель трудового навчання

 

Присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»

2016

25

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,

№7420, 20.11.2015,

трудове навчання та технології 

 

Фізична культура

Нікітіна

Ганна Володимирівна

Вчитель фізичної культури

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту, 2008, фізичне виховання і спорт; викладач фізичного виховання і спорту

 

Присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»

2018

11

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,

№10668, 02.12.2014,

фізична культура

 

 

Фізична культура

Мартиненко Руслан Вікторович

Вчитель фізичної культури

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту , 1998, фізичне виховання та спорт; викладач фізичного виховання та спорту

Присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»

2019

20

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,

№4948, 12.04.2015,

фізична культура

 

Фізична культура

Єфремова Олександра Семенівна

Вчитель фізичної культури

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури, 1985, фізичне виховання і спорт; викладач фізичного виховання

Відповідає ра-ніше присвоє-ній кваліфіка-ційній категорії «спеціаліст ви-щої категорії». Присвоєно пе-дагогічне зван-ня «учитель-методист»

2016

47

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,

№5688, 25.09.2015, фізична культура

 

Фізична культура

Малишкін

Олег Анатолійович

Вчитель фізичної культури, курсу «Захист Вітчизни»

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту, 2016, спорт, спеціаліст зі спорту

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст»

2016

3

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,

№877. 10.02.2017,

«Захист Вітчизни»

Дніпровська академія неперервної освіти №957, 09.06.2018, фізична культура в рамках курсу НУШ

 

Образотворче мистецтво

Дірявка

Світлана Олександрівна

Вчитель образотворчого мистецтва

Педагогічне училище Дніпропетровського національного ун-ту, 2006, почат. навчання, вчитель початкових класів з додатковою кваліфікацією керів-ника гуртка образо-творчого мистецтва.

Присвоєно тарифний розряд 11

2019

 

7,5

Дніпровська академія неперервної освіти, СПК № ДН

41682253 / 3758, 26.04.2019, вчителі образотворчого мистецтва та креслення

 

Група продовженого дня

Донець

Людмила Павлівна

Вихователь ГПД

Корсунь-Шевченків-ське педагогічне учи-лище, 1965, викла-дання в початкових класах загальноосві-тньої школи; учитель початкових класів школи

Присвоєні

тарифний розряд 11,

педагогічне звання «старший вихователь»

2018

53

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,

№ 11887,23.12.2017, початкові класи

 

Група продовженого дня

Галецька

Тетяна Леонідівна

Вихователь ГПД 

Бердичівське педагогічне училище, 1991, виховання в дошкільних устано-вах; вихователь в

дошкільних установах

Тарифний розряд 10

2015

24

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,

№523, 31.01.2014,

шкільні бібліотекарі

Курси 2019 (ГПД)

на посаді з 03.09.2018

Група продовженого дня

Фінагіна

Марина

Петрівна

Вихователь ГПД 

Дніпропетровський державний

університет, 1997, англійська мова та література; філолог, викладач  англійської мови та літератури 

Відповідає ра-ніше присвоє-ній кваліфіка-ційній категорії «спеціаліст першої категорії» 

2011

27

-

Працює з 01.10.2018

Курси 2019

Група продовженого дня

Рудковська Ксенія Максимівна

Вихователь ГПД

Дніпропетровський педагогічний коледж Дніпропетровської обласної ради, 2019, викладання в почат-кових класах,  вчитель початкової освіти з правом навчання іноземної мови

 

Тарифний розряд 10

2019

1

-

 

Бібліотекар

Ковзун

Олена Миколаївна

Бібліотекар

Харківський

державний інститут культури, 1990, бібліотекознавство

та бібліографія; бі-бліотекар-бібліограф

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «провідний бібліотекар»

2017

34,5

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,

№ ДН 24983906 / 2298-16, 25.03.2016,

методист бібліотеч-них фондів та шкільний бібліотекар

 

Педагог- організатор

Богдан

Марина

Михайлівна

Педагог- організатор

Дніпропетровський державний університет, 1999, історія; історик, викладач історії

Присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії»

2019

2

-

Курси 2019

 

Халіна

Любов Альбертівна

Вчитель англійської мови

Бердянський держав-ний педагогічний університет, 2004, українська мова та література; вчитель української мови і літератури, англійсь- кої мови та зарубіж-ної літератури серед-ньої загальноосвіт-ньої школи

Присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»

2012

15

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,

№245, 20.01.2012,

англійська мова

Декрет

 

Загорулько

Ася

Нагімівна

Вчитель початкових класів

Бердянський держав-ний педагогічний університет, 2013, початкова освіта; організатор початко-вої освіти, вчитель початкової школи

 

Присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії»

2015

10

-

Декрет

 

Галушко

Інна Олександрівна

 

Вчитель початкових класів

Криворізький держа-вний педагогічний університет,  2005, початкове навчання; вчитель початкових класів

Присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»

2015

17

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педа-гогічної освіти, №1527, 19.12.2014,

початкові класи з викладанням ІКТ;

Дніпровська академія неперервної освіти, СТ № ДН 41682253 / 7495, 30.05.2018, основи соціальної і здоров'язбережуваль-ної компетентності 

Декрет

 

Покус

Марина В'ячеславівна

Керівник гуртка

Педагогічне училище Дніпропетровського на-ціонального університет-ту, 2003,почат. навчання, вчитель почат. класів з додатковою кваліфікаці-єю керівника дитячого хореограф.  колективу.

Відокремлений підрозділ «Дніпропетровський факультет Київського національного універси-тету культури і мистецтв» 2015, театральне мистецтво, режисер естради та масових свят, викладач

 

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст» 2015

6

-

Декрет

 

Сліпко

Юлія

Дмитрівна

 

Вчитель англійської мови

Бердянський держав-ний педагогічний університет, 2017, фі- лологія, мова і літе- ратура (ангійська, болгарська); вчитель англійської мови

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст»

2017

5

Дніпровська академія неперервної освіти,

СТ № ДН 41682253 / 2587, 16.03.2018, основи соціальної і здоров'язбережуваль-ної компетентності;

№ДН 41682253/3079

15.06.2018, вчителі англійської мови НУШ

Декрет

 

Саєнко

Катерина

Сергіївна

Вчитель фізичної культури

Дніпродзержинський коледж фізичного виховання, 2014, фізичне виховання; викладач фізичного виховання. Запорізький держав-ний педагогічний університет, IV курс, фізична культура.

Тарифний розряд 10

2014

4

-

Декрет

 

Заочне навчання

 

Особи, які працюють за сумісництвом

 

Історія

Карімова Світлана Гарріївна

 

Вчитель історії

Луцький державний педагогічний інститут, 1991, історія і право; вчитель історії та правознавства

Відповідає раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «учитель-методист»

2018

28

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, №10170-17,22.12.17,

історія, право та суспільні дисципліни

 

Інформатика

Яцків

Наталія Ярославівна

Вчитель інформатики

Дніпропетровський національний універ-ситет, 2006, фізика та основи інформатики; фізик, викладач фізики та основ інформатики

 

Присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»

2018

13

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,

№2775, 24.04.2015,

учитель фізики,який додатково викладає математику,астрономію та інформатику

 

Інформатика

Добаріна

Ірина Володимирівна

Вчитель інформатики

Донецький націона-льний університет, 2003, математика; спеціаліст з матема-тики, викладач мате-матики і інформатики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»

2016

16

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,

№2377, 03.04.2015

інформатика

 

 


 

 

В школі працює 63 вчителя, з яких:

    за кваліфікаційною категорією:

33 - "спеціаліст вищої категорії";

9 - "спеціаліст першої категорії"; 

7 - "спеціаліст другої категорії";

14 - "спеціаліст".

 

мають педагогічні звання:

22 - "учитель-методист";

10 - "старший учитель".

 

мають заохочувальні відзнаки:

1 -  Почесна Грамота Верховної Ради України

4 -  Подяка міського голови

14- Грамоти МОНУ

45- Грамоти ГУОН, УОН

1 -  Орден Дружби народів

1 -  Медаль "За заслуги перед містом"

2 -  Медаль "Дитячої довіри та визнання"

1 -  Обласна педагогічна премія

 

8 -  Знак "Відмінник освіти"

2 -  Нагрудний знак "В. Сухомлинський"

 

 

 

 

 

 

Відомості

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

 

1.Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

Педагогічні працівники

Необхідно (осіб)

Фактично (осіб)

Відсоток потреби

Педагогічні працівники, усього

64

63

1,6 %

у тому числі ті, що:

мають відповідну освіту

63

63

0

Працюють у закладі освіти за сумісництвом

3

3

0

 

 

Примітка: години інформатики розподілені між вчителями до закриття вакансій.

 

 

Педагогічний склад школи

 

 1. Овчаренко Світлана Іванівна                      

Вчитель початкових класів  

 1. Шляніна Олена Михайлівна                         

Вчитель початкових класів  

 1. Старина Валентина Петрівна                         

Вчитель початкових класів  

 1. Алексєєва Тетяна Станіславівна                  

Вчитель початкових класів  

 1. Хожаєнко Юлія Василівна                             

Вчитель початкових класів  

 1. Хоменко Олена Володимирівна                    

Вчитель початкових класів  

 1. Іванова Вікторія Миколаївна                        

Вчитель початкових класів  

 1. Петренко Анна Олександрівна                      

Вчитель початкових класів  

 1. Вергун Світлана Анатоліївна                      

Вчитель початкових класів  

 1. Галушко Інна   Олександрівна                      

Вчитель початкових класів  

 1. Саленко Наталія Юріївна

Вчитель початкових класів  

 1. Ткаченко Наталія Василівна

Вчитель етики

 1. Куряченко Людмила Вікторівна                   

Вчитель початкових класів  

 1. Гудзь Ніна Петрівна                     

Вчитель української мови та літератури

 1. Скубко Валентина Миколаївна 

Вчитель української мови та літератури

 1. Фоломейкіна Олена Міколаївна

Вчитель української мови та літератури

 1. Сидорук Любов Миколаївна

Вчитель української мови та літератури

 1. Коряхова Валентина Борисівна

Вчитель зарубіжної літератури

 1. Чеберко Наталія Василівна

Вчитель української мови та літератури

 1. Вайцель Кароліна Анатоліївна

Вчитель російської мови

 1. Щербакова Тетяна Михайлівна

Вчитель іноземної мови

 1. П'ятниця Наталія Вікторівна

Вчитель іноземної мови

 1. Багдасарян Анна Робертівна

Вчитель іноземної мови

 1. Денисенко Олександра Павлівна

Вчитель іноземної мови

 1. Рибальченко Владислав Сергійович

Вчитель іноземної мови

 1. Богохвал Юлія Дмитрівна

Вчитель іноземної мови

 1. Гончарова Алла Олександрівна

Вчитель іноземної мови

 1. Коваленко Інесса Олександрівна

Вчитель іноземної мови

 1. Малишко Інна Олексіївна

Вчитель історії,правознавство, людина і світ

 1. Карімова Світлана Гарріївна

Вчитель історії, за сумісництвом

 1. Василюк Інна Іванівна

Вчитель історії,правознавство, людина і світ

 1. Жирна Юлія Василівна

Вчитель історії

 1. Касаткіна Оксана Анатоліївна

Вчитель математики

 1. Дацька Ольга Іванівна

Вчитель математики

 1. Тищенко Вікторія Володимирівна

Вчитель математики

 1. Орел Ганна Олегівна

Вчитель математики

 1. Маменко Юлія Володимирівна

Вчитель математики

 1. Мойсова Валентина Леонідівна

Вчитель математики

 1. Левашенко Олена Станіславівна

Вчитель біології та екології

 1. Кучеренко Ольга Олександрівна

Вчитель географії та основ економіки

 1. Уласевич Катерина Миколаївна

Вчитель фізики та астрономії

 1. Бегма Вікторія Юріївна

Вчитель фізики та астрономії

 1. Мірошкіна Наталія Віталіївна 

Вчитель хімії

 1. Яцків Наталія Ярославівна

Вчитель інформатики, за сумісництвом

 1. Добаріна Ірина Володимирівна

Вчитель інформатики, за сумісництвом

 1. Дірявка Світлана Олександрівна

Вчитель мистецтва

 1. Гаврилова Нателла Аркадіївна

Вчитель музичного мистецтва

 1. Бачуріна Олена Анатоліївна

Вчитель трудового навчання

 1. Довгаль Лариса Сергіївна

Вчитель трудового навчання

 1. Нікітіна Ганна Володимирівна

Вчитель фізичної культури

 1. Мартиненко Руслан Вікторович

Вчитель фізичної культури

 1. Малишкін Олег Анатолійович

Вчитель фізичної культури

 1. Єфремова Олександра Семенівна

Вчитель фізичної культури

 1. Ковзун Олена Миколаївна

Бібліотекар

 1. Богдан Марина Михайлівна

Педагог організатор

 1. Донець Людмила Павлівна

Вихователь ГПД

 1. Галецька Тетяна Леонідівна

Вихователь ГПД

 1. Рудковська Ксенія Максимівна

Вихователь ГПД

 1. Васильків Дар'я Дмитрівна

Вихователь ГПД

 1. Фінагіна Марина Петрівна

Вихователь ГПД

 1. Покус Марина В’ячеславівна

Керівник гуртка

 1. Халіна Любов Альбертівна

Вчитель іноземної мови, дектретна відпустка

 1. Шарандіна Вікторія Олегівна

Вчитель іноземної мови, дектретна відпустка

 1. Загорулько Ася Нагімівна

Вчитель початкової школи, дектретна відпустка

 1. Саєнко Катерина Сергіївна

Вчитель фізичного виховання, дектретна відпустка

 1. Овчаренко Світлана Іванівна                      

Вчитель початкових класів  

 1. Шляніна Олена Михайлівна                         

Вчитель початкових класів  

 1. Старина Валентина Петрівна                         

Вчитель початкових класів  


   

 

 участь у конкурсах професійної майстерності:

Конкурс "Учитель року";

 Конкурс "Класний керівник";

 Конкурс "Сучасний урок";

 Конкурс "Кращий кабінет".

-                  

 

 

Title
Keywords